سال ۹۶ سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام گرفت و هلدینگ کافه هنر در صدد برگزاری اولین نشست تخصصی اقتصاد در سال ۹۶ بود و این موضوع در کافه هنر ۲۰ محقق گردید.

این برنامه با حضور هیات مدیره جدید و قدیم اتحادیه و همچنیین همکاران و متصدیان واحدهای صنفی برگزار گردید.

تدریس این برنامه با حضور افتخاری دکتر هادی شاهی مدرس و مشاور بازاریابی در حوزه کسب کار بود که از زحمات ایشان تقدیر و تشکر میگردد.