یکی از فعالیت ها و خدمات استودیو عکاسی خبری است که بر اساس اخذ سفارشات مستند سازی از برنامه ها با تجهیزات کامل صورت میگیرد.معمولا عکاسی خبری در کنار برگزاری همایشها یکی از مهمترین بخش های یک برنامه است. تهیه گزارشات خبری از افتتاح طرحهای صنعتی با حضور ریاست محترم جمهوری و وزرای محترم توسط این استودیو صورت پذیرفته است.