عکاسی خبری از همایش و مراسم های جشنواره ای برای هر عکاس به همراه دوربین عکاسی و لنز مناسب برای دو ساعت برنامه با تحویل فایل عکس مبلغ ۵۰۰ تومان است. عکاسی خبری با استفاد از لنزهای حرفه ای و تجهیزات نور پردازی سالن و سن مراسم بصورت توافق تعیین میشود.