انجام خدمات تصویر برداری از مجالس شما با یک دوربین و دو نفر فیلمبرداری (خانم-آقا) و انجام میکس و مونتاژ فیلم و خروجی دی و ی دی و تحویل فیلم خام بعد خدمات میکس .تایم ضبط از استارت مجلس .مبلغ انجام خدمات تصویر برداری فوق  ۷۰۰هزار تومان